Przepisy prawne w turystyce wiejskiej; KRUS

W myśl przepisów ustawy ubezpieczonym w KRUS może być tylko rolnik lub jego domownicy. Jedynym warunkiem jest to, aby rolnik miał obywatelstwo polskie lub innego Państwa Członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, bądź też legalnie przebywał w Polsce na podstawie wizy.

W ubezpieczeniu społecznym rolników wyodrębnia się; 

1) ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
2) ubezpieczenie rentowo-emerytalne

Ubezpieczeniu podlega się;                    

- z mocy ustawy, albo
- na wniosek

Ubezpieczenie z mocy ustawy; Ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki do podlegania temu ubezpieczeniu lub woli płatnika i nie ma ona możliwości rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy;
1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowy lub działa specjalny
2) domownik rolnika o którym mowa w pkt 1)
jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Ubezpieczeniu rentowo-emerytalnemu podlega z mocy ustawy m.in.;
1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny
2) domownik rolnika

Ubezpieczenie na wniosek; Osoby nie spełniające warunków podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu (gospodarstwo o powierzchni 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha), dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, po złożeniu do KRUS stosownego wniosku.
Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się;
1) innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym
2) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy
3) osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową.

Pojęcia użyte w ustawie o KRUS;
Gospodarstwo rolne; to każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej.

Działalność rolnicza; to działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

Dział specjalny; to dział produkcji rolnej o którym mowa w załączniku do ustawy.

Rolnik; to pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terenie RP osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Domownik; to osoba bliska rolnikowi która;
- ukończyła 16 lat
- pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego, lub w bliskim sąsiedztwie
- stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy

Pozarolnicza działalność gospodarcza; to działalność prowadzona na terytorium RP przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów;
- o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganym przez osoby fizyczne
- o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność gospodarcza pozarolnicza podejmowana przez rolnika;Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki;
1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;
2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym
3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzednik rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2 929 zł (za rok 2011).

Niezachowanie terminu złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności.

Działalność zarobkowa podejmowana przez rolnika w zakresie wynajmu pokoi gościnnych, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwie rolnym innych usług związanych z pobytem turystów nie nosi znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art 3 ustawy). Taki rolnik nie musi więc rejestrować w urzędzie działalności gospodarczej ani nie dotyczą go ograniczenia wynikające z ustawy o ubezpieczeniu rolników KRUS pod warunkiem, że wpływy z działalności turystycznej nie przekraczają wartości produkcji rolnej w gospodarstwie.

Zwolnienie z rejestrowania w/w działalności zarobkowej jako działalności gospodarczej nie zwalnia rolnika od innych zobowiązań podatkowych wynikających z przepisów podatkowych.

 Podstawa prawna;

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity; Dz.U. 2088 nr 50 poz. 291 z późn. zm.)
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity; Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)
3. obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2011 r. (M.P. 2011 nr 28 poz. 309)

01.12.2011 r.
Andrzej Mikołajewicz
czorsztyn@czorsztyn.com.pl


Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2022 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.