Przepisy prawne w turystyce wiejskiej; podatki i opłaty lokalne

Przepisy prawne w turystyce wiejskiej; podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne:

 Ustawa normuje:1. podatek od nieruchomości
2. podatek od środków transportowych
3. uchylony
4. opłatę targową
5. opłatę miejscową
5a. opłatę uzdrowiskową
6. uchylony
7. opłatę od posiadania psów

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowaneych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Podatek od nieruchomości:
     Podatek od nieruchomości to powszechny podatek płacony przez posiadaczy gruntów, budynków i budowli, ustalany co do wysokości i nakładany przez gminę. Jest on jednym z głównych źródeł dochodu gminy. 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
1. grunty
2. budynki lub ich części
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Za działalność gospodarczą w świetle niniejszej ustawy uważa się działalność, o której mowa w przepisach "ustawy o swobodzie działalności gospodarczej" z dnia 2 lipca 2004 r. z zastrzeżeniem;

Na potrzeby ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za działalność gospodarczą nie uważa się:
1. działalności rolniczej lub leśnej
2. wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5 (art 1a ust. 2)

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają między innymi.:- grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 2 ust. 2)
- budynki gospodarcze lub ich części (art. 7 ust. 1 pkt 4)
   a) służące działalności leśnej lub rybackiej
   b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej
   c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
- nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży (art. 7 ust. 1 pkt 5).

Pozostałe zwolnienia od podatku od nieruchomości określa art. 7 ustawy.

Dla pozostałych gruntów, budynków oraz budowli podatek jest zróżnicowany ze względu na sposób ich wykorzystania. Stawki te są corocznie rewaloryzowane i ogłaszane przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim.

Podstawę opodatkowania stanowi:
1. dla gruntów - powierzchnia
2. dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa
3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalana na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne (a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu).

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek od nieruchomości z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie (na rok 2012):
- od budynków lub ich części
  a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 0,84 zł od 1 m2

Za powierzchnię użytkową budynku lub jego części uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części, oraz część kondygnacji o wysokości w świetla od 1,40 m do 2,20 m - zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%. Jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierznię tę pomija się.

Opłata miejscowa:
     Opłata miejscowa (zwana też potocznie opłatą klimatyczną) pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
1. w miejscowościach posiadających korzystne warunki klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
2. w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym badano status ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 
- za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Opłata uzdrowiskowa:
   Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
- za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. 

Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się (między innymi):
- od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej

- od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa nie pobiera się opłaty miejscowej.

Górne granice opłat miejscowych oraz opłaty uzdrowiskowej na rok 2012:
- opłata miejscowa;   2,08 zł
- opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej;   2,96 zł- opłata uzdrowiskowa;   4,09 zł

Inne opłaty;
- opłata targowa dziennie; nie więcej niż 728,64 zł
- opłata od posiadania psów; nie więcej niż 115,31 zł rocznie od 1 psa (z zastrzeżeniem art. 18 a ust. 2)

  Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.2010 nr 95 poz. 613 z póżn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2005 nr 167 poz. 1399 z późn. zm.)
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P.2011 nr 95 poz. 613)
4. Akty prawa miejscowego (uchwały rad gmin)

 

Stan prawny na dzień 05.03.2012 r.
Andrzej Mikołajewicz
czorsztyn@czorsztyn.com.pl


Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2022 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.