Przepisy prawne w turystyce wiejskiej; podatek dochodowy, VAT

Przepisy prawne w turystyce wiejskiej; podatek dochodowy, VAT
 
     Podatek dochodowy jest to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wprowadzony został po raz pierwszy pod koniec XVIII w. w Anglii, w celu uzyskania  dochodów na prowadzenie popieranych przez społeczeństwo wojen z napoleońską Francją. Podatek dochodowy był wyśmienitym źródłem dochodów państwa w okresie zwiększenia jego potrzeb za sprawą różnych wydatków wojennych. Jednak kształtował się on początkowo na poziomie kilku procent dochodów i obejmował jedynie kilka procent najbogatszego społeczeństwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych:
      Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dotyczy z zasady każdej osoby fizycznej osiągającej dochody, chyba że odrębny przepis zwalnia z tego podatku. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się m.in. do:
-  przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej
- przychodów z gospodarski leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych  do zalesienia

Pojęcia w rozumieniu niniejszej ustawy:

Działalnością rolniczą ... jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lui zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej;
1) 1 miesiąc - w przypadku roślin
2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek
3) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt  
(art. 2 ust. 2)

Gospodarstwo rolne; ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4)

Działalność gospodarcza (pozarolnicza działalność gospodarcza; ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy i wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9,
Za pozarolniczą działalność rolniczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
   1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem
       odpowiedzialności za popełnienie czunów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonywanie tych
       czynności
   2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego 
        te czynności
   3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną
        działalnością.               

Dla turystyki wiejskiej możliwe są następujące formy opodatkowania podatkiem dochodowym;
1) zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania (podatkowa książka przychodów i rozchodów)
2) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą również opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie;
   - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
   - karty podatkowej

   Dla wielu grup usługodawców wiejskich istnieje w dalszym ciągu możliwość całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Art. 21 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z podatku dochodowego gospodarstwa prowadzące działalność agroturystyczną:
" (zwalnia się) dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5."
   Zwolnienie przysługuje każdemu, kto spełnia w/w warunki nawet wtedy, jeśli osiąga dodatkowe dochody z innych działalności. W tej sytuacji dochody zwolnione z opodatkowania nie łączą się dla celów podatkowych z innymi dochodami.

Istotne mogą być również pozostałe zwolnienia z podatku dochodowego:
- "(zwalnia się) dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa" Art. 21 pkt. 71
- "(zwalnia się) dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych sklasyfikowanych w PKWiU w grupie o symbolu 01.11.91-00, jagód, owoców leśnych PKWiU 01.13.23-00 i grzybów PKWiU 01.12.13-00.43 - ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny" Art. 21 pkt. 72

   Chociaż osoby zwolnione z podatku dochodowego nie mają obowiązku prowadzenia żadnej dokumentacji, obowiązek ten jednak wynika z innych przepisów np. ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
   Formalności związane z wyborem formy opodatkowania zostały obecnie znacznie uproszczone.

ad) 1. Zasady ogólne:
   Podatek dochodowy na zasadach ogólnych obliczany jest od faktycznie osiągniętego dochodu. Dochód jest tu rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym, z wyjątkiem przychodów zwolnionych od opodatkowania.
   Podatek na zasadach ogólnych w turystyce wiejskiej dotyczy przede wszystkim osób, które prowadzą działalność usługową w większym zakresie. Jest on z wielu względów korzystny, ponieważ podatnik ma możliwość udokumentowania kosztów uzyskania przychodu i odliczenia ich od osiągniętego przychodu. Gdy koszty uzyskania przychodu są równe sumie uzyskanych  przychodów podatku dochodowego się nie opłaca.

   Koszty uzyskania przychodu to każdy wydatek niezbędny dla uzyskania tego przychodu, z wyjątkiem kosztów określonych w Art. 23 ustawy.
   Nie stanowią kosztu uzyskania przychodu m. in. inwestycje na środki trwałe (zakup gruntów, budynków oraz wyposażenia trwałego powyżej 3 500 zł). Środki trwałe podlegają amortyzacji, która z kolei jest kosztem prowadzonej działalności.
   Koszty uzyskania przychodu rzeczywiście poniesione powinny mieć pokrycie w rzetelnych i prawidłowych księgach mających oparcie w dokumentach księgowych.
   W przypadku prowadzenia turystyki wiejskiej w większym zakresie istotne znaczenie może mieć amortyzacja pojazdów prowadzonych do działalności gospodarczej, budynków, wyposażenia.
   Obecnie podatnicy nie są obowiązani do składania comiesięcznych deklaracji, wpłacają jednak w dalszym ciągu zaliczki w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Roczne zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (straty) podatnicy winni składać w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 roku.

Podstawa obliczania podatku w złotych

 
 Podatek wynosi

 

 

ponad

do

 

85 528

18 % podstawy obliczenia minus 556,02 zł

85 582

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 582

     

   Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku: 3 091 zł
  
Roczna kwota zmniejszająca podatek; 556,02 zł

 ad) 2. Zryczałtowany podatek dochodowy:

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
   Ustawa dopuszcza opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektóre przychody osiągane przez osoby fizyczne:
a)   prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
b)   osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
c)   będące osobami duchownymi.

Osoby fizyczne wymienione w pkt a) opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie;
   - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub
   - karty podatkowej. 
Osoby fizyczne wymienione w pkt b) opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

    Ryczałt polega na opłacaniu podatku liczonego od całości przychodów, bez dokumentowania i odliczania kosztów ich uzyskania. Obowiązuje natomiast prowadzenie ewidencji przychodu według ustalonego wzoru. W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia związków gospodarczych podatnika polegających na opłacaniu podatku w formie karty podatkowej na zasadach określonych w Rozdziale 3 ustawy, podatnik traci prawo do ryczałtu od początku roku podatkowego. Przy opłacaniu podatku w formie ryczałtu wymagane jest ponadto prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także przechowywanie dowodów zakupu towarów.

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeżeli;
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:
- uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro
2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

   Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
-  20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
-  17% usługi o niskich kosztach własnych, hotelarskie, pośrednictwo finansowe i inne
-  8,5% m. in. działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
-  5,5% m. in. przychody z działalności wytwórczej, budowlanej
-  3% m. in. działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży alkoholu do 1,5% oraz działalność usługowa w zakresie handlu.

   Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.

     Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zaznania. Podatnicy mogą również obliczać i opłacać ryczałt kwartalnie zgodnie z art. 21 ust. 1a, 1b, 1c ustawy.

Dochody objęte ryczałtem ewidencjonowanym nie łączą się z innymi dochodami.
Przy ryczałcie ewidencjonowanym nie ogranicza się liczby pokoi gościnnych.

- karta podatkowa
   Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika złożony w deklaracji według ustalonego wzoru (PIT-16). Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mają natomiast obowiązek zbierania kopii wystawionych przez siebie kopii i rachunków.
   Wysokość stawki w karcie podatkowej jest uzależniona między innymi od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.
   Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy.
   Podatnik może zawiesić działalność jeśli planowana przerwa trwa minimum powyżej 10 dni (Art. 34.1.) "w przypadku zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia, z wyjątkiem ust. 2".   Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej dla osób fizycznych, w tym rolników prowadzących gospodarstwa rolne, określa tabela XII ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - dot. 2013 r.
  

   Lp.

  Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)

do 5 000

ponad 5 000 do 20 000

powyżej 20 000

1.

Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich

34 - 47

47 - 61

61 - 72

2.

 

 

 

Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły

34 - 47

 

 

 

47 - 61

 

 

 

61 – 72

 

3.

 

 

Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

86 – 112

99 – 124

112 – 140

 

 

4.

 

 

 

Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków, jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12)

61 - 140

 

 

 

112 – 245

 

218 – 442

 

 

 

5.

Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej

34 - 47

47 – 61

47 - 72  

 

Objaśnienia:
   1. Usługi wymienione w poz. 1 - 3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w poz. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.
   2. Stawki określone w poz. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.
   3. Stawki określone w poz. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.
   4. Wytwórczością ludową lub artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisję etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Podatek od towarów i usług (VAT)
   W Unii Europejskiej podatki dochodowe każde państwo członkowskie ustala dowolnie - z zastrzeżeniem, że zasady opodatkowania nie mogą naruszać równej konkurencji między przedsiębiorcami. W przypadku podatku od wartości dodanej (VAT) obowiązuje powszechność stosowania tej formy opodatkowania. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. reguluje zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług:
"podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności" (Art. 1 ust, 1 ustawy).
   Obowiązek płacenia podatku VAT jest obligatoryjny dla wszystkich podmiotów gospodarczych, których obroty roczne przekroczą poziom 150 000 zł. (art. 113 ust. 1 ustawy : zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku).   Podmioty, które nie osiągają takiego obrotu, mogą deklarować płacenie tego podatku, składając w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie.
   Zasadnicza stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%. Dla usług hotelarskich, gastronomicznych  i przewozu osób obowiązuje stawka 8%, dla usług świadczonych za granicą 0%.
   Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót, z zastrzeżeniem wymienionym w Art. 29 ustawy. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota ta obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.
   Podatnicy zwolnieni z podatku od towarów i usług ze względu na niewielki rozmiar działalności, mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień. Obowiązek ten dotyczy również rolników świadczących usługi agroturystyczne. Ewidencja może być prowadzona w dowolny sposób - np. w formie zwykłego zeszytu. Musi jednak pozwalać na uchwycenie przekroczenia 150 000 zł przychodu.
   Brak jakiejkolwiek ewidencji może spowodować oszacowanie przychodu i opodatkowanie go w całości stawką 23%, bez możliwości żadnych odliczeń.

Od 1 stycznia 2011 obowiązują nowe stawki podatków od towarów i usług, które reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r.


Dla usług związanych z zakwaterowaniem (symbol 55 PKWiU 2008) stawka VAT wynosi 8%.

   Podstawa prawna:
1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz.U. 2012 nr 0 poz. 361
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1275, Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2226, Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2807, Dz.U. 2007 nr 36 poz. 229, Dz.U. 2007 nr 140 poz. 988)
3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 z późn. zm.)
4. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 54 poz.535 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 749 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004 nr 173 poz. 1808)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 nr 73 poz. 392
8. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r. (M.P. 2012 nr 0 poz. 904)

20.01.2013 r.
Andrzej Mikołajewicz
czorsztyn@czorsztyn.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2022 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.