Statut Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego

Statut
Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

§ 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Maniowy.

§ 3
1. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar województw małopolskiego i śląskiego.

§ 4
1. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki  terenowe: oddziały i koła według zasad przewidzianych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 5
Stowarzyszenie może wraz z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach tworzyć związek stowarzyszeń bądź przystępować - na warunkach określonych w obowiązujących przepisach - do organizacji krajowych bądź zagranicznych i międzynarodowych o podobnych celach i zadaniach.

II. Cel i zadania Stowarzyszenia

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwijanie wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz pomoc w organizowaniu i prowadzeniu wypoczynku w tych formach.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. propagowanie w środowiskach wiejskich koncepcji organizowania wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki i turystyki wiejskiej jako alternatywnego źródła dochodu,
2. określenie i kontrolowanie standardu bazy noclegowej i żywieniowej oraz zasad kształtowania cen dla gospodarstw organizujących wypoczynek w formach właściwych dla agroturystyki i turystyki wiejskiej, pragnących być członkami stowarzyszenia,
3. pomoc członkom stowarzyszenia w przygotowaniu bazy i warunków wypoczynku dla gości w formie poradnictwa merytorycznego, szkolenia oraz wymiany doświadczeń,
4. pomoc członkom stowarzyszenia w podatkowo-prawnych kwestiach związanych z organizowaniem i prowadzeniem wypoczynku, a także w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji konfliktowych z gośćmi,
5. organizowanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wypoczynku w gospodarstwach gościnnych członków stowarzyszenia,
6. koordynowanie działań i poczynań członków stowarzyszenia w zakresie usług przez nich świadczonych
7. ochronę wspólnych interesów członków stowarzyszenia i reprezentowani tych interesów na zewnątrz
8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
9. ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
10. ochrony praw konsumentów
11. działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych
12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
13. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 

III. Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających.

§ 9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, także obywatel innego państwa, która:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
2. zamieszkuje na terenie działania Stowarzyszenia (§ 3 statutu)
3. posiadające bazę noclegową lub żywieniową pozwalającą na organizowanie wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki i turystyki wiejskiej o standardzie określonym przez władze stowarzyszenia albo zamieszkując na terenie wsi posiada - mogącą służyć wypoczynkowi w formach właściwych dla agroturystyki i turystyki wiejskiej - bazę komplementarną do bazy istniejącej w tej samej miejscowości, a służącej takiemu wypoczynkowi, albo też posiada merytoryczne przygotowanie zawodowe dla organizowania wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki i turystyki wiejskiej lub pomocy członkom Stowarzyszenia prowadzącym takie formy wypoczynku,
4. zgłosił pisemnie chęć do przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiązał się przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia w zakresie standardów bazy, świadczonych usług i zasad kształtowania cen i został przyjęty do Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji oraz pozytywnej opinii zarządu Koła Terenowego w formie uchwały,
5. członkiem Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego może być osoba fizyczna będąca członkiem innego stowarzyszenia, które zrzesza właścicieli kwaterodawców, ale nie może zasiadać we władzach Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego, o ile pełni funkcję w zarządzie lub komisji rewizyjnej tamtego stowarzyszenia.

§ 10
1. Członka zwyczajnego przyjmuje, wyklucza lub skreśla z listy członków Zarząd właściwego Koła Terenowego Stowarzyszenia.
2. W przypadku powołania Oddziału Stowarzyszenia o przyjęciu, wykluczeniu lub skreśleniu z listy członka zamieszkałego na terenie działania Oddziału określonego w uchwale Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) o powołaniu Oddziału decyduje Zarząd Oddziału.

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2. uczestniczyć we wszystkich pracach i działaniach Stowarzyszenia
3. korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia
4. występować z wnioskami do władz Stowarzyszenia o podjęcie inicjatyw we wszystkich sprawach związanych z celami i zadaniami stowarzyszenia, a także skutkującymi koniecznością, wystąpienia przez Stowarzyszenie na zewnątrz oraz żądania informacji o podjętych w tej mierze działaniach,
5. do innych działań wynikających z postanowień niniejszego statutu.

§ 12
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. dbać o dobro Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego pracach,
3. współdziałać w doskonaleniu form oferowanego wypoczynku,
5. opłacać regularnie składki członkowskie

§ 13
1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa wskutek:
 1. śmierci członka,
 2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego w formie pisemnej organowi Stowarzyszenia określonemu w § 10, z równoczesnym uregulowaniem zaległych składek
 3. wykluczenia uchwałą organu Stowarzyszenia określonego w § 10, podjętą po wysłuchaniu członka wykluczanego na podstawie wniosku Koła albo po uzyskaniu opinii Koła, wyrażonego w formie uchwały,
 4. skreślenia z listy członków przez organ Stowarzyszenia określony w § 10 w drodze uchwały w przypadku:
 • systematycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia
 • naruszania postanowień statutu lub działań sprzecznych z zasadami współżycia koleżeńskiego
 • pogorszenia standardu świadczonych usług w zakresie wypoczynku gości poniżej poziomu określonego przez Zarząd Stowarzyszenia
 • zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres ponad 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia
2. W przypadku naruszenia przez członka postanowień statutu lub działań sprzecznych z zasadami współżycia koleżeńskiego organ określony w § 10 może zawiesić go w prawach członkowskich do czasu wyjaśnienia zarzutów.

§ 14
1. Od uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu z listy przysługuje członkowi odwołanie do Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów), a w razie powołania Oddziału obejmującego teren zamieszkania członka, do Zjazdu Oddziału, które członek obowiązany jest wnieść na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia bądź Zarządu Oddziału w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały.
2. Odwołanie obowiązany jest rozstrzygać najbliższy Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów), po wysłuchaniu krótkich wyjaśnień odwołującego się, jeśli stawi się na Zjeździe.
3. O terminie Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) bądź Zjazdu Oddziału odwołującego się zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Oddziału) listem poleconym, pocztą mailową lub innym skutecznym sposobem wysłanym co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.

§ 15
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która dla poparcia celów i zadań Stowarzyszenia zadeklarowała stałą składkę członkowską lub świadczenie inne stałej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16
Członków wspierających przyjmuje organ Stowarzyszenia określony w § 10, właściwy z uwagi na siedzibę kandydata członka.

§ 17
Członek wspierający ma prawo, poprzez swego upoważnionego przedstawiciela, uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, nieść pomoc w osiąganiu przez Stowarzyszenie jego celów oraz brać udział z głosem doradczym w Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) bądź Zjeździe Oddziału.


IV. Władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów)
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna


A. Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów)

§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Stowarzyszenia
2. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Zarząd Stowarzyszenia - w formie uchwały - zarządza przeprowadzenie wyborów delegatów, którzy reprezentować będą członków Stowarzyszenia od terminu najbliższego zjazdu jako najwyższa władza Stowarzyszenia - Zjazd Delegatów.

§ 20
Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 21
1. Zwyczajny Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) zwoływany jest przez Zarząd Stowarzyszenia co rok, nie później niż do końca kwietnia każdego roku.
2. O terminie, miejscu i porządku obraz Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) zwołujący go Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków (delegatów) listem poleconym, pocztą mailową lub innym skutecznym sposobem wysłanym co najmniej 14 dni przed datą Zjazdu.

§ 22
1. Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) zwoływany jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na żądanie: Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wyrażone w formie uchwały, co najmniej dwóch Zarządów Oddziałów (w przypadku powołania Oddziałów) wyrażone w formie uchwały bądź co najmniej 10 Kół Stowarzyszenia wyrażone w formie uchwał, w których to uchwałach podany być musi żądany temat obrad.
2. W Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów - w przypadku gdy najwyższą władzą Stowarzyszenia staje się Zjazd Delegatów (§ 19 ust. 2 statutu) - udział biorą delegaci wybrani na ostatni Zjazd Delegatów.
3. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) nie później niż w ciągu 7 tygodni od daty swojej uchwały co do zwołania zjazdu bądź zgłoszenia odpowiedniego żądania, przy zachowaniu trybu i terminu właściwego dla zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów).

§ 23
1. Zasady wyboru delegatów na Zjazd Delegatów określa regulamin wyborczy ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, podjętej wraz z uchwałą o zarządzeniu przeprowadzenia wyboru delegatów stosownie do postanowień § 19 ust. 2 i 3, w przypadku zaistnienia podstawy tam określonej.
2. Mandat delegata trwa przez dwa kolejne Zwyczajne Zjazdy Delegatów, po czym Zarząd Stowarzyszenia zarządza przeprowadzenie nowych wyborów delegatów stosownie do postanowień § 19 ust. 2 i § 23 ust. 1.
3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa Stowarzyszenia delegata na Zjazd Delegatów w okresie trwania jego mandatu, Zarząd Stowarzyszenia bądź Zarząd Oddziału w razie utworzenia Oddziału obejmującego teren działania Koło - na wniosek Zarządu Koła, którego członkiem był delegat - zarządza uzupełniające wybory delegata, jeśli do czasu nowych wyborów delegatów pozostaje okres obejmujący odbycie przynajmniej  jednego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów, mandat tak wybranego delegata trwa do nowych wyborów delegatów.

§ 24
Do wzięcia udziału w Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) uprawnieni są:
 • z głosem stanowiącym - członkowie Stowarzyszenia (delegaci wybrani według zasad określonych w regulaminie wyborczym uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście
§ 25
1. Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) jest władny podejmować skutecznie wiążące uchwały jeśli obecnych jest na nim 2/3 członków (delegatów).
2. W przypadku nie dojścia do skutku Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) w terminie wskazanym w zawiadomieniu o Zjeździe z powodu braku wymaganej, określonej w ust. 1 ilości delegatów - w tym samym dniu i miejscu w jedną godzinę później niż wskazana w zawiadomieniu o Zjeździe zwołany jest Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) w drugim terminie, władny do podejmowania skutecznie wiążących uchwał bez względu na ilość obecnych członków (delegatów).

§ 26
1. Uchwały Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawie statutu oraz likwidacji Stowarzyszenia wymagających dla swej ważności uzyskania 2/3 głosów członków (delegatów) obecnych na Zjeździe.
2. Głosowanie na Zjeździe Stowarzyszenia odbywa się jawnie, z wyjątkami określonymi w ust. 3.
3. W kwestiach dotyczących wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia i Członków Komisji Rewizyjnej, a na przyjęty przez Zjazd w głosowaniu wniosek - także w innych kwestiach, głosowanie odbywa się tajnie.
4. Pozostałe kwestie związane z przebiegiem Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) określa regulamin Zjazdu przedstawiony przez Zarząd Stowarzyszenia i uchwalony przez Zjazd.

§ 27
1. Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) należy w szczególności:
Uchwalenie kierunków działalności oraz założeń funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym także ustalenie zasad standaryzacji poziomu usług i - do czasu powołania Oddziału (-ów) Stowarzyszenia - polityki cenowej mających być stosowanymi przez członków Stowarzyszenia,
 1. uchwalenie planu działalności rocznej i budżetu Stowarzyszenia,
 2. wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z rocznej działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji, Rewizyjnej oraz rozstrzyganie o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 4. ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz określanie zasad ich wydatkowania,
 5. powoływanie (tworzenie) Oddziałów Stowarzyszenia,
 6. zatwierdzanie regulaminu obrad Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) i Zjazdu Oddziału Stowarzyszenia oraz regulaminów pracy Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej organów Oddziałów Stowarzyszenia a także pracy Kół Stowarzyszenia - jednolitych dla wszystkich jednostek terenowych,
 7. podejmowania uchwał w zakresie: zmian statutu, przystąpienia do organizacji, utworzenia związku stowarzyszeń i rozwiązania Stowarzyszenia
 8. podejmowania uchwał innych w sprawach wynikających z postanowień statutu bądź obowiązujących przepisów.
2. W przypadku zaistnienia wątpliwości czy podjęcie decyzji w określonej kwestii należy do kompetencji Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) czy też Zarządu Stowarzyszenia - właściwym do jej rozstrzygnięcia jest Zjazd. Gdy jednak zachodzi potrzeba niezwłocznego rozstrzygnięcia kwestii - decyzje w formie uchwały podejmuje Zarząd, przedstawiając ją do zatwierdzenia przez najbliższy Zjazd.


B. Zarząd Stowarzyszenia

§ 28
Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracami Stowarzyszenia, realizuje cele i zadania Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 29
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, wybranych spośród członków Stowarzyszenia przez Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów). 
2. Liczbę członków Zarządu określa się na każdą kadencję uchwałą Zjazdu.

§ 30
1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. W przypadku wygaśnięcia w toku trwania kadencji członkostwa w Stowarzyszeniu w odniesieniu do członka Zarządu Stowarzyszenia, jak również rezygnacji Członka Zarządu z tej funkcji, członkiem Zarządu Stowarzyszenia zostaje do upływu bieżącej kadencji ta spośród osób kandydujących do Zarządu, która w wyborach na Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) wybierającym ostatni Zarząd uzyskała największą kolejną ilość głosów po osobach, które do Zarządu weszły.

§ 31
Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie po wybraniu, dokonuje wyboru ze swego grona; Prezesa Stowarzyszenia, 1 do 2 Wiceprezesów Stowarzyszenia, Sekretarza, Skarbnika, tworzących Prezydium Zarządu.

§ 32
1. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia i jego prezydium podejmowane są w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych organów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa lub wiceprezesa prowadzącego obrady w razie nieobecności prezesa.
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż co 3 miesiące.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub z jego upoważnienia działający jeden z wiceprezesów, przy czym posiedzenie musi zostać zwołane jeśli żąda tego przynajmniej 3 członków Zarządu.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin pracy Zarządu, opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Zjazd.

§ 33
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy;
 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów)
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia przed władzami i urzędami
 3. uchwalanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia
 4. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie pracy komisji problemowych, ustalanie zakresu ich prac oraz regulaminów pracy
 5. przeprowadzanie wyborów delegatów na Zjazd Delegatów oraz opracowywanie regulaminu wyborczego delegatów na Zjazd Delegatów
 6. w stosunku do powołanych Oddziałów Stowarzyszenia:
 • nadzorowanie działalności Zarządów Oddziałów
 • rozpoznawanie odwołań od postanowień Zarządów Oddziałów
 • zawieszanie w działaniu Zarządów Oddziałów w przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminu ich działania lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz powoływanie tymczasowych zarządów do czasu wyboru nowych bądź uchylenia uchwały zawieszającej przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału (Zjazd Delegatów Oddziału), zwołany przez zarząd tymczasowy w terminie 5 tygodni od uchwały zawieszającej.
  7. inne sprawy określone w niniejszym statucie lub uchwałach Zjazdu.


§ 34
1. Do składania oświadczeń woli imieniem Stowarzyszenia dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych, oraz podpisywania pod pieczęcią firmową Stowarzyszenia dokumentów finansowych i bankowych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wszelkie inne dokumenty i pisma na zewnątrz pod pieczęcią firmową Stowarzyszenia podpisuje prezes lub jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 35
W przypadku dopuszczenia się przez członka Zarządu naruszeń statutu lub rażącego zaniedbywania przezeń obowiązków, Zarząd Stowarzyszenia - w głosowaniu tajnym i po wysłuchaniu członka, którego to dotyczy - z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może zawiesić członka Zarządu w czynnościach do najbliższego Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów).


C. Komisja Rewizyjna

§ 36
Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 37
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zjazd Stowarzyszenia na okres kadencji wynoszący 4 lata.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej, niezwłocznie po ich wyborze, wybierają spośród siebie; Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Komisji.
3. W przypadku wygaśnięcia w toku trwania kadencji członkostwa w Stowarzyszeniu w odniesieniu do członka Komisji Rewizyjnej, jak również w razie rezygnacji członka Komisji z tej funkcji, członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje do upływu bieżącej kadencji ta spośród osób kandydujących do Komisji, która w wyborach na Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) wybierającym ostatnią Komisję uzyskała największą kolejną ilość głosów po osobach, które do Komisji weszły.

§ 38
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
 2. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu lub jego Prezydium wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
 3. składanie na Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) wniosków co do absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdań z własnej działalności.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu Stowarzyszenia, Zarządów Oddziałów oraz Zarządów Kół stosownych informacji lub dokumentów dotyczących ich działalności, jak również występować z wnioskami przewidzianymi w postanowieniach niniejszego statutu.
3. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję i zatwierdzony przez Zjazd.


V. Oddziały i Koła Stowarzyszenia

§ 39
1. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów i kół terenowych.
2. Oddziały mogą być powoływane dla jednego lub kilku sąsiednich powiatów, natomiast koła terenowe są powoływane - dla jednej lub kilku gmin.
3. Oddziały mogą być powoływane na mocy uchwały Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów), określającej teren ich działalności i siedzibę, jeśli liczba członków Stowarzyszenia na terenie powiatu lub sąsiadujących powiatów przekroczy liczbę 50 osób, z powołanie Oddziału obejmującego ten teren przyczyni się do usprawnienia realizacji zadań Stowarzyszenia.
4. Koła są powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, a jeśli teren gminy w której tworzone ma być Koło wchodzi w skład terenu Oddziału - przez Zarząd Oddziału, przy zachowaniu zasady, iż Koło nie może liczy mniej niż 5 członków. W uchwale o powołaniu Koła określa się obszar jego działania oraz siedzibę Koła.

§ 40
Organami Oddziału Stowarzyszenia są;
 1. Zjazd członków Oddziału Stowarzyszenia
 2. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia

§ 41
1. Zjazd Oddziału Stowarzyszenia tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na terenie obejmującym obszar działania Oddziału, określonym w uchwale o powołaniu Oddziału.
2. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie obejmującym obszar działania Oddziału Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, funkcję Zjazdu Oddziału pełni Zjazd Delegatów Oddziału Stowarzyszenia. W przypadku takim Zarząd Stowarzyszenia - jeśli w chwili powołania Oddziału liczba zamieszkałych na terenie nowo powołanego Oddziału członków Stowarzyszenia przekracza 100 osób, bądź Zarząd Oddziału Stowarzyszenia - gdy liczba ta zostanie osiągnięta po powołaniu Oddziału, zarządza przeprowadzenie wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Stowarzyszenia według zasad obowiązującego regulaminu wyborczego delegatów na Zjazd Delegatów.
3. Zjazdowi Oddziału Stowarzyszenia przysługują w odniesieniu do działalności Oddziału Stowarzyszenia kompetencje analogiczne jak Zjazdowi Stowarzyszenia, określone w § 27 ust. 1 statutu, z wyłączeniem jednak wymienionych w punktach; 1) gdy chodzi o ustalenie zasad standaryzacji poziomu usług, 4), 5), 6) i 7), jak również przysługuje uprawnienia uchwały zarządu Stowarzyszenia o zawieszeniu w działaniu Zarządu Oddziału.
4. Zwyczajny Zjazd Oddziału Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów), zawarte w §§ 20 - 26 oraz § 27 ust. 2 stosuje się - z zastrzeżeniami postanowień ustępów 1 - 4 - odpowiednio do Zjazdu Oddziału Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów Oddziału) z tym że do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału Stowarzyszenia, o którym mowa w § 22 ust. 1 wystarczy żądanie 3 Kół Stowarzyszenia funkcjonujących na terenie działania Oddziału, a nadzwyczajny Zjazd Oddziału musi być zwołany także gdy żąda Zarząd Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 43
1. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia składa się z 3 - 5 osób, przy czym liczbę członków Zarządu Oddziału określa Zjazd Oddziału (Zjazd Delegatów Oddziału).
2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zarządowi Oddziału Stowarzyszenia przysługują w odniesieniu do działalności Oddziału Stowarzyszenia kompetencje analogiczne jak Zarządowi Stowarzyszenia, z wyłączeniem jednak określonych w § 33 ust.1.pkt.5) - w odniesieniu do opracowywania regulaminu wyborczego delegatów na Zjazd Oddziału i pkt.6).
4. Postanowienia statutu - z zastrzeżeniem ustępów 1-3 - dotyczące Zarządu Stowarzyszenia, zawarte w §§ 28 - 35, stosuje się odpowiednio do Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.

§ 44
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, wybieranych przez Zjazd Oddziału Stowarzyszenia.
2. Komisji Rewizyjnej Oddziału przysługują w odniesieniu do działalności Oddziału Stowarzyszenia kompetencje analogiczne jak Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
3. Postanowienia statutu - z zastrzeżeniem ust, 1. i 2. - dotyczące Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zawarte w §§ 36 - 38 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia.

§ 45
Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.

§ 46
Członkowie Stowarzyszenia, zamieszkali na obszarze działania koła określonym w uchwale o powołaniu Koła Terenowego, tworzą Koło Terenowe Stowarzyszenia.

§ 47
1. Koło realizuje cele i zadania Stowarzyszenia na terenie swej działalności.
2. W swej działalności Koło uwzględnia w pierwszej kolejności konieczność zapewnienia klientom poszczególnych członków Stowarzyszenia odpowiedniego poziomu i kompletności usług związanych z wypoczynkiem na terenie tej samej miejscowości.

§ 48
1. Pracą Koła kieruje Zarząd Koła w składzie 1 - 3 osób, wybierany przez członków Koła spośród siebie, w wyborach których przeprowadzenie zarządza w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia bądź Zarząd Oddziału, określając liczbę członków Zarządu Koła przy uwzględnieniu w zakresie tej kompetencji dyspozycji § 39 ust.4. statutu.
2. Kadencja członków Zarządu Koła trwa 4 lata.
3. Szczegółowy tryb pracy i zakres działania Kół Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.


VI. Majątek Stowarzyszenia

§ 49
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie - z zachowaniem obowiązujących przepisów - może przyjmować darowizny, spadki i zapisy, korzystać z ofiarności publicznej, jak również nabywać i zbywać ruchomości i nieruchomości.
3. Stowarzyszeni może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, z której dochód służyć może jedynie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
4. Stowarzyszenie może ubiegać się o dotacje na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 50
Wszelkich czynności prawnych skutkujących zbycie majątku nieruchomego, jak również innych składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza dwudziestokrotnie wysokość średniego wynagrodzenia w gospodarce, dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) zezwalającej na dokonanie tych czynności.

§ 51
Zasady gospodarowania składnikami majątku Stowarzyszenia, w tym również rozliczania składek członkowskich, przez oddziały określi uchwała Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) podjęta z chwilą powołania pierwszego Oddziału.

§ 52
Stowarzyszenie (Oddziały Stowarzyszenia) prowadzą rachunkowość według obowiązujących przepisów, przy czym szczegółowe formy i tryb jej przeprowadzania oraz formy i trym sprawozdawczości określi Zarząd Stowarzyszenia.


VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 53
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów), podjętej większością 2/3 głosów przy obecności na Zjeździe co najmniej połowy ogólnej liczby członków (delegatów) uprawnionych do wzięcia w nim udziału.

§ 54
1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia likwidatorami stają się członkowie ostatniego Zarządu, chyba że w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd powoła innych likwidatorów.
2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd określa cel, na jaki ma zostać przeznaczony majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji.

§ 55
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach.

§ 56
Statut niniejszy przyjęto na posiedzeniu założycieli, który odbył się w dniu 21 grudnia 2008 r. w Czorsztynie.Zarząd Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego;

Prezes;                                 Barbara Mikołajewicz                                    podpis
V-ce Prezes;                         Barbara Rzepiszczak                                    podpis
Sekretarz;                             Halina Chyc                                                 podpis
Skarbnik;                              Anna Biel                                                      podpis
Członek;                               Agata Szewczyk                                           podpisPieczęć okrągła; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Kraków, dn. 03.11.2010


Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2021 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.